Κυριακή των Βαΐων 2015 – Κατά Ιωάννην (ιβ΄ 1-18)

Απρ 4 , 2015 από

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ.
Ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. Λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; Εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ” ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό. Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ” ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ” ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, ὅτι πολλοὶ δι” αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ” αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ” ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ” αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ” αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Έξη ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα, ἦλθε ὁ Ίησοῦς εἰς τὴν Βηθανίαν, ὅπου ἦτο ὁ Λάζαρος, ὁ ὁποῖος εἶχε πεθάνει καὶ τὸν ὁποῖον ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν. Ἐκεῖ τοῦ ἔκαναν δεῖπνον καὶ ἡ Μάρθα ὑπηρετοῦσε, ὁ δὲ Λάζαρος ἦτο μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἦσαν μαζί του στὸ τραπέζι.
Ἡ Μαρία τότε ἐπῆρε μίαν λίτραν γνησίου πολυτίμου μύρου νάρδου, ἄλειψε τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὰ εσφόγγισε μὲ τὰ μαλλιά της, καὶ τὸ σπίτι ἐγέμισε ἀπὸ τὴν μυρωδιὰ τοῦ μύρου. Λέγει τότε ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητάς του, ὁ Ἰούδας, ὁ υἱὸς τοῦ Σίμωνος ὁ Ἰσκαριώτης, ἐκεῖνος ποὺ θὰ τὸν παρέδιδε, «Γιατὶ δὲν ἐπουλήθηκε αὐτὸ τὸ μύρον γιὰ τριακόσια δηνάρια καὶ δὲν ἐδόθηκε εἰς τοὺς πτωχούς;». Αὐτὸ τὸ εἶπε ὄχι ἀπὸ ἐνδιαφέρον διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλὰ διότι ἦτο κλέπτης καὶ εἶχε τὸ ταμεῖον καὶ ἀφαιροῦσε ἐκεῖνα ποὺ ἔβαζαν μέσα.
Τότε εἶπε ὁ Ἰησοῦς, «Ἄφησέ την· διὰ τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τὸ ἐφύλαξε· διότι τοὺς πτωχοὺς τοὺς ἔχετε πάντοτε μαζί σας, ἐνῷ ἐμὲ δὲν μὲ ἔχετε πάντοτε. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ἔμαθαν ὅτι εἶναι ἐκεῖ, καὶ ἦλθαν ὄχι μόνον διὰ τὸν Ἰησοῦν, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ ἰδοῦν τὸν Λάζαρον, τὸν ὁποῖον ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν. Οἱ ἀρχιερεῖς τότε ἀπεφάσισαν νὰ θανατώσουν καὶ τὸν Λάζαρον, διότι ἐξ αἰτίας του πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ἔφευγαν καὶ ἐπίστευαν στὸν Ἰησοῦν.
Τὴν ἑπομένην ἡμέραν πολὺς κόσμος ποὺ εἶχε ἔλθει εἰς τὴν ἑορτήν, ὅταν ἄκουσαν ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐπῆραν κλάδους ἀπὸ φοίνικας καὶ ἐβγῆκαν πρὸς προϋπάντησίν του καὶ ἔκραζαν, «Ὡσαννά, εὐλογημένος νὰ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔρχεται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ». Ὁ δὲ Ἰησοῦς εὑρῆκε ἕνα μικρὸν ὄνον, καὶ ἐκάθησε ἐπάνω του, καθὼς εἶναι γραμμένον, «Μὴ φοβᾶσαι, θυγατέρα Σιών, νά, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθισμένος εἰς ἕνα πουλάρι ὄνου».
Τὰ λόγια αὐτὰ δὲν τὰ κατάλαβαν τότε οἱ μαθηταί του, ἀλλ’ ὅταν ἐδοξάσθηκε ὁ Ἰησοῦς, τότε θυμήθηκαν ὅτι αὐτὰ ἦσαν γραμμένα γι’ αὐτόν καὶ ὅτι τοῦ τὰ ἔκαναν. Ὁ δὲ κόσμος ποὺ ἦταν μαζί του ἔδινε μαρτυρίαν ὅτι ἐφώναξε τὸν Λάζαρον ἀπὸ τὸ μνῆμα καὶ τὸν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν. Διὰ τοῦτο καὶ τὸν ὑποδέχθηκε ὁ κόσμος διότι ἄκουσαν ὅτι ἔκανε αὐτὸ τὸ θαῦμα.

1 Σχόλιο

 1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΣΧΕΔΟΝ 2015 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΡΑΜΕΙΝΑΜΕ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΛΛΑΧΤΟΙ! ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ… ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΒΑΘΡΟ – ΤΟΣΟ ΨΗΛΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΡΙΣΟΥΜΕ – ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΞΕΣΚΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΑΡΚΕΣ ΤΟΥ, ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ ( ΟΧΙ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΤΟΥ HITCHCOCK, ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΘΕ ΝΟΣΗΡΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ!!! ) ΚΑΙ ΟΧΙ, ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΑΝ ΠΡΟΤΥΠΑ. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ, ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ΑΓΑΠΟΥΜΕ ( ; ). ΒΑΛΤΩΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΕΝΑΟΥ ΠΑΡΕ – ΔΩΣΕ
  – ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ;
  – ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΙΝΩ
  Η΄
  – ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΑΡΩ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ.
  ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣ ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η’ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ. ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΩΣ ΚΑΙ Η ΟΨΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΖΕΙ!! ΕΧΩ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΒΑΖΩ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ/ΑΛΛΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΟΥ.
  ΕΑΝ ΨΑΞΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΘΥΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΘΥΜΑΤΑ.
  ΑΣ ΜΗΝ ΒΑΥΚΑΛΙΖΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΕΑΥΤΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΟΥ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΠΗΘΟΥΜΕ. ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΤΣΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ. ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ, ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ!!! ΑΣ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΠΑΣΧΑ Η΄ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ… ΟΜΩΣ ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ; ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *